شرایط و قوانین جامعه دندانسازان ایران

شرایط عضویت:

1- داشتن مدرک دانشنامه کاردانی پروتز های دندانی یا دیپلم پروتز های دندانی یا تکنسین تجربی لابراتواری دندان یا تبصره 5 قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی یا کمک تکنسین سال 1354یا مدرک پروتز دندان خارج از کشور که معادل یکی از مدارک دندانسازی داخل کشور ارزشیابی شده باشد یا هر مدرک دندانسازی دیگر که هر کدام باید مورد تأیید مراجع رسمی کشور باشند( برای اعضا پیوسته)

2- داشتن حسن سابقه و شهرت حرفه ای و اجتماعی

3- پذیرفتن  مفاد اساسنامه وآئین نامه های جامعه

4- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

تبصره-  تشخیص موارد فوق یا قبول عضویت متقاضیان در دوره  اول با هیأت  مؤسس و در دوره های بعد با هیأت مدیره جامعه خواهد بود.

مجمع عمومی 

مجمع عمومی از کلیه اعضای اصلی جامعه تشکیل خواهدشد که بالاترین مرجع تصمیم گیری در جامعه می باشد.

مجمع  عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار تشکیل خواهد شد و برای رسمیت یافتن جلسه، حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی ، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت ، مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره ، بازرسان ، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود . 

تبصره- در صورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکنند ، بازرسان مکلفند رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند . 

دعوت برای برگزاری شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 20 روز و برای نوبت دوم 10 روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد . 

وظایف  مجمع عمومی عادی : 

1-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و اعضای علی البدل 

2-استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان 

3-تعیین خط مشی کلی و تصویب برنامه های پیشنهادی 

4-بررسی و تصویب تراز مالی و هزینه های سالانه جامعه 

5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مجامع عمومی جامعه 

6-تعیین پاداش یا حق شرکت در جلسات برای اعضای هیأت مدیره 

7-تصویب پیشنهاد هیأت مدیره برای تعیین حق عضویت سالانه اعضاء

مجمع عمومی فوق العاده : 

با رعایت تشریفات قانونی و نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد : 

1-با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرسان 

2- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی جامعه 

تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد . 

تبصره 2 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با کسب حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه به تصویب می رسد .  

ماده 10 - در صورتیکه بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد ، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود ، حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند  در غیر این صورت بازرسان و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نمایند . 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده : 

1-تصویب اصلاحات و تغییرات در مفاد اساسنامه 

2-بررسی و تصویب انحلال جامعه به نحوی که در اساسنامه جامعه پیش بینی گردیده است 

3-عزل هیأت مدیره یا بازرسان جامعه

تبصره1 - عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی جامعه یا بازرسان با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد . 

تبصره 2 - در صورت تصویب عزل هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید . 

تبصره 3- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر (از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان که داوطلبان این دو رکن نمی باشند) ، اداره می شود . 

تبصره 4 - اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند 

تبصره 5- هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء درمحل جامعه نصب می‌نماید .