مصاحبه با شورای علمی بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان

مصاحبه با تعدادی از اساتید شرکت کننده در جلسه شورای علمی  کنگره ۲۸ پروتز دندان

 

اندکی صبر نمایید...